Raspbian: De bash prompt aanpassen

Wanneer je met behulp van SSH verbinding maakt met een Raspberry Pi dan verschijnt nadat de verbinding tot stand is gekomen en er is ingelogd de bash prompt. De bash prompt is standaard ingesteld op ‘pi@raspberrypi:~ $’, dit is de gebruikersnaam, hostnaam en de pwd (present working directory).

pi@raspberrypi:~ $

Via de bash_profile kun jezelf aangeven welke gegevens er moeten verschijnen in de bash prompt. Zo kun je kun bijvoorbeeld de volgorde wijzigen, extra informatie en kleur toevoegen. Een handig hulpmiddel hierbij is de online Bash Profile Generator, met behulp van deze website kun je heel eenvoudig doormiddel van drag & drop je eigen prompt samenstellen.

Bash Profile Generator

Open en een webbrowser de Bash Profile Generator:

http://xta.github.io/HalloweenBash/

bash prompt raspberry pi aanpassen-1

In de sectie ‘Your Configuration’ kun jezelf de gewenste info toevoegen of verwijderen. Daarnaast is het mogelijk om de voor en achtergrond kleuren aan te passen naar eigen keuze.

Bash Profile aanpassen

Onderaan de webpagina in sectie 3 verschijnt automatisch de export code die je moet toevoegen aan de bash_profile. Kopieer de gegenereerde code naar het klembord van je computer. Open hierna op je Raspberry Pi met de nano editor het bestand bash_profile.

nano ~/.bash_profile

Plak de gegenereerde code in het bestand. Het kan zijn dat er nog geen bash_profile aanwezig is, in dat geval is het bestand leeg. Sla de wijzigingen op met ctrl+X, Y, gevolgd door ‘Enter’.

bash prompt raspberry pi-aanpassen-2

De wijzigingen zijn niet direct actief, hiervoor moet de bash profile opnieuw geladen worden. Dit kun je doen door de SSH sessie af te sluiten of handmatig het onderstaande commando uit te voeren. Het commando forceert dat de bash_profile opnieuw wordt ingeladen.

. ~/.bash_profile

Na het uitvoeren van het commando of het opnieuw maken van de SSH sessie zal je zien dat de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Bash prompt aanpassingen verwijderen

Mocht je terug willen keren naar de standaard instellingen open dan met de nano editor het bash_profile bestand.

nano ~/.bash_profile

bash prompt raspberry pi-aanpassen-3

Verwijder de gehele regel die begint met export PS1= en herlaad de bash profile:

. ~/.bash_profile

1 gedachte over “Raspbian: De bash prompt aanpassen”

 1. O.A de kleuren veranderen van de prompt naarmate de load veranderd.
  Groen – alles oke
  Geel – load hoger
  Rood – Load hoog
  Wit – Je Raspberry is witheet ­čÖé
  ————————–

  ## ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.

  ## Note: PS1 and umask are already set in /etc/profile. You should not
  ## need this unless you want different defaults for root.
  ## PS1=’${debian_chroot:+($debian_chroot)}\h:\w\$ ‘
  ## umask 022

  HISTCONTROL=ignoreboth
  export HISTCONTROL=ignoreboth

  ## You may uncomment the following lines if you want `ls’ to be colorized:

  export LS_OPTIONS=’–color=auto’
  eval “`dircolors`”
  alias ls=’ls $LS_OPTIONS’
  alias ll=’ls $LS_OPTIONS -l’
  alias l=’ls $LS_OPTIONS -lA’

  ## Normal Colors
  Black=’\e[0;30m’ # Black
  Red=’\e[0;31m’ # Red
  Green=’\e[0;32m’ # Green
  Yellow=’\e[0;33m’ # Yellow
  Blue=’\e[0;34m’ # Blue
  Purple=’\e[0;35m’ # Purple
  Cyan=’\e[0;36m’ # Cyan
  White=’\e[0;37m’ # White

  ## Bold
  BBlack=’\e[1;30m’ # Black
  BRed=’\e[1;31m’ # Red
  BGreen=’\e[1;32m’ # Green
  BYellow=’\e[1;33m’ # Yellow
  BBlue=’\e[1;34m’ # Blue
  BPurple=’\e[1;35m’ # Purple
  BCyan=’\e[1;36m’ # Cyan
  BWhite=’\e[1;37m’ # White

  ## Background
  On_Black=’\e[40m’ # Black
  On_Red=’\e[41m’ # Red
  On_Green=’\e[42m’ # Green
  On_Yellow=’\e[43m’ # Yellow
  On_Blue=’\e[44m’ # Blue
  On_Purple=’\e[45m’ # Purple
  On_Cyan=’\e[46m’ # Cyan
  On_White=’\e[47m’ # White

  NC=”\e[m” # Color Reset

  ## Some more alias to avoid making mistakes:
  alias rm=’rm -i’
  alias cp=’cp -i’
  alias mv=’mv -i’

  let upSeconds=”$(/usr/bin/cut -d. -f1 /proc/uptime)”
  let mins=$((${upSeconds}/60%60))
  let hours=$((${upSeconds}/3600%24))
  let days=$((${upSeconds}/86400))
  UPTIME=`printf “%02d dagen, %02d uur en %02d minuten” “$days” “$hours” “$mins”`

  echo “Welcome Stranger..”
  echo “$(tput setaf 3)
  System………….: `uname -srmo`
  Date……………: `date +”%A, %e %B %Y, %R Hour”`
  Uptime………….: ${UPTIME}
  Load……………: `cat /proc/loadavg`
  Local IP Addresses.: `ip address list | grep “inet ” | grep -v 127.0.0 | cut -d ” ” -f 6 | cut -d “/” -f 1`
  CPU Temperature….: `exec — /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp | cut -c “6-9″` C
  Volt……………: `exec — vcgencmd measure_volts | cut -c “6-9″` C
  Eindhoven Weather..: `curl -s “http://rss.accuweather.com/rss/liveweather_rss.asp?metric=1&locCode=EUR|NL|NL007|EINDHOVEN” | sed -n ‘/Currently:/ s/.*: \(.*\): \([0-9]*\)\([CF]\).*/\2┬░\3, \1/p’`
  $(tput sgr0)”

  echo ——————-
  MHZ=$(cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq)
  echo CPU Speed $(($MHZ/1000)) Mhz
  echo ——————-

  # curl https://ip.appspot.com

  echo

  #####

  #————————————————————-
  # Shell Prompt – for many examples, see:
  # http://www.debian-administration.org/articles/205
  # http://www.askapache.com/linux/bash-power-prompt.html
  # http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prompt-HOWTO
  # https://github.com/nojhan/liquidprompt
  #————————————————————-
  # Current Format: [TIME USER@HOST PWD] >
  # TIME:
  # Green == machine load is low
  # Orange == machine load is medium
  # Red == machine load is high
  # ALERT == machine load is very high
  # USER:
  # Cyan == normal user
  # Orange == SU to user
  # Red == root
  # HOST:
  # Cyan == local session
  # Green == secured remote connection (via ssh)
  # Red == unsecured remote connection
  # PWD:
  # Green == more than 10% free disk space
  # Orange == less than 10% free disk space
  # ALERT == less than 5% free disk space
  # Red == current user does not have write privileges
  # Cyan == current filesystem is size zero (like /proc)
  # >:
  # White == no background or suspended jobs in this shell
  # Cyan == at least one background job in this shell
  # Orange == at least one suspended job in this shell
  #
  # Command is added to the history file each time you hit enter,
  # so it’s available to all shells (using ‘history -a’).

  # Test connection type:
  if [ -n “${SSH_CONNECTION}” ]; then
  CNX=${Green} # Connected on remote machine, via ssh (good).
  elif [[ “${DISPLAY%%:0*}” != “” ]]; then
  CNX=${ALERT} # Connected on remote machine, not via ssh (bad).
  else
  CNX=${BCyan} # Connected on local machine.
  fi

  # Test user type:
  if [[ ${USER} == “root” ]]; then
  SU=${Red} # User is root.
  elif [[ ${USER} != $(logname) ]]; then
  SU=${BRed} # User is not login user.
  else
  SU=${BCyan} # User is normal (well … most of us are).
  fi

  NCPU=$(grep -c ‘processor’ /proc/cpuinfo) # Number of CPUs
  SLOAD=$(( 100*${NCPU} )) # Small load
  MLOAD=$(( 200*${NCPU} )) # Medium load
  XLOAD=$(( 300*${NCPU} )) # Xlarge load

  # Returns system load as percentage, i.e., ’40’ rather than ‘0.40)’.
  function load()
  {
  local SYSLOAD=$(cut -d ” ” -f1 /proc/loadavg | tr -d ‘.’)
  # System load of the current host.
  echo $((10#$SYSLOAD)) # Convert to decimal.
  }

  # Returns a color indicating system load.
  function load_color()
  {
  local SYSLOAD=$(load)
  if [ ${SYSLOAD} -gt ${XLOAD} ]; then
  echo -en ${ALERT}
  elif [ ${SYSLOAD} -gt ${MLOAD} ]; then
  echo -en ${Red}
  elif [ ${SYSLOAD} -gt ${SLOAD} ]; then
  echo -en ${Yellow}
  else
  echo -en ${Green}
  fi
  }

  # Returns a color according to free disk space in $PWD.
  function disk_color()
  {
  if [ ! -w “${PWD}” ] ; then
  echo -en ${Red}
  # No ‘write’ privilege in the current directory.
  elif [ -s “${PWD}” ] ; then
  local used=$(command df -P “$PWD” |
  awk ‘END {print $5} {sub(/%/,””)}’)
  if [ ${used} -gt 95 ]; then
  echo -en ${ALERT} # Disk almost full (>95%).
  elif [ ${used} -gt 90 ]; then
  echo -en ${BRed} # Free disk space almost gone.
  else
  echo -en ${Green} # Free disk space is ok.
  fi
  else
  echo -en ${Cyan}
  # Current directory is size ‘0’ (like /proc, /sys etc).
  fi
  }

  # Returns a color according to running/suspended jobs.
  function job_color()
  {
  if [ $(jobs -s | wc -l) -gt “0” ]; then
  echo -en ${BRed}
  elif [ $(jobs -r | wc -l) -gt “0” ] ; then
  echo -en ${BCyan}
  fi
  }

  # Adds some text in the terminal frame (if applicable).

  # Now we construct the prompt.
  PROMPT_COMMAND=”history -a”
  case ${TERM} in
  *term | rxvt | linux)
  PS1=”\[\$(load_color)\][\A\[${NC}\] ”
  # Time of day (with load info):
  PS1=”\[\$(load_color)\][\A\[${NC}\] ”
  # User@Host (with connection type info):
  PS1=${PS1}”\[${SU}\]\u\[${NC}\]@\[${CNX}\]\h\[${NC}\] ”
  # PWD (with ‘disk space’ info):
  PS1=${PS1}”\[\$(disk_color)\]\W]\[${NC}\] ”
  # Prompt (with ‘job’ info):
  PS1=${PS1}”\[\$(job_color)\]>\[${NC}\] ”
  # Set title of current xterm:
  PS1=${PS1}”\[\e]0;[\u@\h] \w\a\]”
  ;;
  *)
  PS1=”(\A \u@\h \W) > ” # –> PS1=”(\A \u@\h \w) > ”
  # –> Shows full pathname of current dir.
  ;;
  esac

  export TIMEFORMAT=$’\nreal %3R\tuser %3U\tsys %3S\tpcpu %P\n’
  export HISTIGNORE=”&:bg:fg:ll:h”
  export HISTTIMEFORMAT=”$(echo -e ${BCyan})[%d/%m %H:%M:%S]$(echo -e ${NC}) ”
  export HISTCONTROL=ignoredups
  export HOSTFILE=$HOME/.hosts # Put a list of remote hosts in ~/.hosts

  Beantwoorden

Plaats een reactie

%d bloggers liken dit: